Tiếng Anh 5 - Tập 1

Sách Tiếng Anh Lớp 5 - Tập 1

Mục Lục Tiếng Anh 5 - Tập 1


 1. Unit 1: What’s Your Address?

  Unit 1: What’s Your Address?

  Bài 1: Địa chỉ của bạn là gì?
  1. Lesson 1

   Lesson 1

   Asking and answering questions about someone’s address.
  2. Lesson 2

   Lesson 2

   What's the ... like? It's ...
  3. Lesson 3

   Lesson 3

   Word stress: 'city, 'village, 'mountains, 'tower.
 2. Advertisement
 3. Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?

  Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?

  Bài 2: Mình luôn dậy sớm. Còn bạn thì sao?
  1. Lesson 1

   Lesson 1

   Asking and answering questions about someone's daily routine.
  2. Lesson 2

   Lesson 2

   How often ... ? I ... every day/once/twice a week/month.
  3. Lesson 3

   Lesson 3

   Word stress: always, 'usually, 'often, sometimes.
 4. Advertisement
 5. Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

  Unit 3: Where Did You Go On Holiday?

  Bài 3: Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ?
  1. Lesson 1

   Lesson 1

   Asking and answering questions about past holidays and means of transport.
  2. Lesson 2

   Lesson 2

   How did you get there? I went there by ...
  3. Lesson 3

   Lesson 3

   Word stress: 'motorbike, 'underground, 'holiday, 'family.
 6. Advertisement
 7. Unit 4: Did You Go To The Party?

  Unit 4: Did You Go To The Party?

  Bài 4: Bạn đã đi dự tiệc phải không?
  1. Lesson 1

   Lesson 1

   Asking and answering questions about what someone did at a party.
  2. Lesson 2

   Lesson 2

   Did you ... ? - Yes, I did. / No, I didn't.
  3. Lesson 3

   Lesson 3

   Word stress: 'party, 'Sunday, en'joyed, in'vite.
 8. Advertisement
 9. Unit 5: Where Will You Be This Weekend?

  Unit 5: Where Will You Be This Weekend?

  Bài 5: Bạn sẽ ở đâu vào cuối tuần này?
  1. Lesson 1

   Lesson 1

   Asking and answering questions about where someone will be, what someone will do.
  2. Lesson 2

   Lesson 2

   Where will you be next week? I think I’ll ... What will you do? I don't know. I may ...
  3. Lesson 3

   Lesson 3

   Word stress: 'seaside, 'island, 'countryside.
 10. Advertisement
 11. Review 1

  Review 1

  Ôn tập 1
  1. Review

   Review

   Page 36.
  2. Short story

   Short story

   Cat and Mouse 1
 12. Advertisement
 13. Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?

  Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?

  Bài 6: Hôm nay bạn có bao nhiêu bài học?
  1. Lesson 1

   Lesson 1

   Asking and answering questions about lessons.
  2. Lesson 2

   Lesson 2

   How many lessons do you have today? I have... How often do you have...? I have it + frequency expression.
  3. Lesson 3

   Lesson 3

   Sentence stress: 'How many 'lessons do you 'have to'day? I 'have 'four.
 14. Advertisement
 15. Unit 7: How Do You Learn English?

  Unit 7: How Do You Learn English?

  Bài 7: Bạn học tiếng anh như thế nào?
  1. Lesson 1

   Lesson 1

   Asking and answering questions about how someone learn English.
  2. Lesson 2

   Lesson 2

   How do you learn English? I... Why do you learn English? Because I want to...
  3. Lesson 3

   Lesson 3

   Sentence stress: 'How do you 'practise 'speaking? I 'speak 'English 'every 'day.
 16. Advertisement
 17. Unit 8: What Are You Reading?

  Unit 8: What Are You Reading?

  Bài 8: Bạn đang đọc cái gì?
  1. Lesson 1

   Lesson 1

   Asking and answering questions about what story/book someone is reading.
  2. Lesson 2

   Lesson 2

   What are you reading? I'm reading... What's ... like? He's/She's...
  3. Lesson 3

   Lesson 3

   Sentence stress: 'What are you 'reading? I'm 'reading The 'Fox and the 'Crow.
 18. Advertisement
 19. Unit 9: What Did You See At The Zoo?

  Unit 9: What Did You See At The Zoo?

  Bài 9: Bạn đã thấy gì ở sở thú?
  1. Lesson 1

   Lesson 1

   Asking and answering questions about animals in a zoo.
  2. Lesson 2

   Lesson 2

   What did the ... do when you were there? They...
  3. Lesson 3

   Lesson 3

   Sentence stress: 'When did you 'go to the 'zoo? I 'went there 'yesterday.
 20. Advertisement
 21. Unit 10: When Will Sports Day Be?

  Unit 10: When Will Sports Day Be?

  Bài 10: Hội thao sẽ khi nào?
  1. Lesson 1

   Lesson 1

   Asking and answering questions about school events.
  2. Lesson 2

   Lesson 2

   When will ... be? It'll be on... What are you going to do? I'm going to...
  3. Lesson 3

   Lesson 3

   Sentence stress: 'When will 'Sports 'Day 'be? It'll be on 'Saturday.
 22. Advertisement
 23. Review 2

  Review 2

  Ôn tập 2
  1. Review

   Review

   Page 70.
  2. Short story

   Short story

   Cat and Mouse 2
 24. Advertisement

Tin tức mới

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Advertisement
Advertisement

Bộ Sách Lớp 5

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị

Advertisement