Đánh Giá Cuối Học Kì

TIếng Việt 1 - Tập 1 - Đánh Giá Cuối Học Kì


1. Đọc

Hoa giấy

(Trích)

Ai bảo là giấy.

Nắng không bạc màu?

Ai bảo là giấy

Mưa không ướt nhàu?

Mỏng như là giấy

Mưa nắng nào phai, tên nghe rất mỏng

Nhưng mà dẻo dai.

(Nguyễn Lâm Thắng)

hinh-anh-danh-gia-cuoi-hoc-ki-184-0

Advertisement

2. Dựa vào bài đọc, hoàn thiện những câu ở dưới

Đàn kiến

Một con kiến phát hiện mẩu bánh rơi. Nó bò quanh mẩu bánh. Kiến nhận ra một mình nó không thể mang nổi mẩu bánh. Nó quay đầu, chạy nhanh về tổ. Gặp những con kiến trong đàn, nó chạm râu để báo tin. Lát sau, cả đàn kiến xúm xịt, khiêng được mẩu bánh về tổ.

(Theo Ông ơi! Vì sao lại thế?

NXB Khoa học và Kĩ thuật, 1996)

a. Khi phát hiện mẩu bánh rơi, kiến (...).

b. Kiến báo tin cho nhau bằng cách (...).

3. Viết

Đào lốm đốm những nụ phớt hồng. Mùa xuân đã đến.

(Theo Vũ Tú Nam)

hinh-anh-danh-gia-cuoi-hoc-ki-184-1

4. Chọn chữ phù hợp với ô vuông

a. c hay k?

con ...á; chữ ...í

b. ng hay ngh?

con ...é; ...õ nhỏ

c. g hay gh?

ghế ...ỗ; con ...ẹ

hinh-anh-danh-gia-cuoi-hoc-ki-184-2

Tin tức mới


Đánh giá

Đánh Giá Cuối Học Kì

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Advertisement

Tiếng Việt - Tập một (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

 1. Chào Em Vào Lớp 1
 2. Bài 1: A a
 3. Bài 2: B b
 4. Advertisement
 5. Bài 3: C c
 6. Bài 4: E e Ê ê
 7. Bài 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 8. Bài 6: O o
 9. Bài 7: Ô ô .
 10. Bài 8: D d Đ đ
 11. Bài 9: Ơ ơ ~
 12. Bài 10: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 13. Bài 11: I i K k
 14. Bài 12: H h L l
 15. Bài 13: U u Ư ư
 16. Bài 14: Ch ch Kh kh
 17. Bài 15: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 18. Bài 16: M m N n
 19. Bài 17: G g Gi gi
 20. Bài 18: Gh gh Nh nh
 21. Bài 19: Ng ng Ngh ngh
 22. Bài 20: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 23. Bài 21: R r S s
 24. Bài 22: T t Tr tr
 25. Bài 23: Th th ia
 26. Bài 24: ua ưa
 27. Bài 25: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 28. Bài 26: Ph ph Qu qu
 29. Bài 27: V v X x
 30. Bài 28: Y y
 31. Bài 29: Luyện Tập Chính Tả
 32. Bài 30: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 33. Bài 31: an ăn ân
 34. Bài 32: on ôn ơn
 35. Bài 33: en ên in un
 36. Bài 34: am ăm âm
 37. Bài 35: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 38. Bài 36: om ôm ơm
 39. Bài 37: em êm im um
 40. Bài 38: ai ay ây
 41. Bài 39: oi ôi ơi
 42. Bài 40: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 43. Bài 41: ui ưi
 44. Bài 42: ao eo
 45. Bài 43: au âu êu
 46. Bài 44: iu ưu
 47. Bài 45: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 48. Bài 46: ac ăc âc
 49. Bài 47: oc ôc uc ưc
 50. Bài 48: at ăt ât
 51. Bài 49: ot ôt ơt
 52. Bài 50: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 53. Bài 51: et êt it
 54. Bài 52: ut ưt
 55. Bài 53: ap ăp âp
 56. Bài 54: op ôp ơp
 57. Bài 55: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 58. Bài 56: ep êp ip up
 59. Bài 57: anh ênh inh
 60. Bài 58: ach êch ich
 61. Bài 59: ang ăng âng
 62. Bài 60: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 63. Bài 61: ong ông ung ưng
 64. Bài 62: iêc iên iêp
 65. Bài 63: iêng iêm yên
 66. Bài 64: iêt iêu yêu
 67. Bài 65: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 68. Bài 66: uôi ôm
 69. Bài 67: uôc uôt
 70. Bài 68: uôn uông
 71. Bài 69: ươi ươu
 72. Bài 70: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 73. Bài 71: ươc ươt
 74. Bài 72: ươm ươp
 75. Bài 73: ươn ương
 76. Bài 74: oa oe
 77. Bài 75: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 78. Bài 76: oan oăn oat oăt
 79. Bài 77: oai uê uy
 80. Bài 78: uân uât
 81. Bài 79: uyên uyêt
 82. Bài 80: Ôn Tập Và Kể Chuyện
 83. Bài 81: Ôn Tập
 84. Bài 82
 85. Bài 83
 86. Đánh Giá Cuối Học Kì

Tin tức mới

Môn Học Lớp 1 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tiếng Việt - Tập một (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Vở bài tập Tiếng Việt - Tập một (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Tiếng Việt - Tập hai (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Advertisement

Vở bài tập Tiếng Việt - Tập hai (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Tập Viết - Tập một (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Tập Viết - Tập hai (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Toán - Tập một (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Toán - Tập hai (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Vở bài tập Toán - Tập một (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Vở bài tập Toán - Tập hai (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Đạo Đức - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Vở bài tập Đạo Đức - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

TỰ NHIÊN và XÃ HỘI - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Vở bài tập TỰ NHIÊN và XÃ HỘI - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Giáo Dục Thể Chất - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Hoạt động trải nghiệm (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Âm Nhạc - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Vở bài tập ÂM NHẠC - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

MĨ THUẬT - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Vở bài tập MĨ THUẬT - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bộ Sách Lớp 1

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống
Advertisement

Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6
Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị

Advertisement