Tiếng Anh 8 - Tập 2

Sách Tiếng Anh Lớp 8 - Tập Hai

Mục Lục Tiếng Anh 8 - Tập 2


 1. Unit 7. POLLUTION

  Unit 7. POLLUTION

  Bài 7. Ô nhiễm
  1. GETTING STARTED

   GETTING STARTED

   Page 6-7
  2. A CLOSER LOOK 1

   A CLOSER LOOK 1

   Page 8-9
  3. A CLOSER LOOK 2

   A CLOSER LOOK 2

   Page 9-10
  4. COMMUNICATION

   COMMUNICATION

   Page 11
  5. SKILLS 1

   SKILLS 1

   Page 12
  6. SKILLS 2

   SKILLS 2

   Page 13
  7. LOOKING BACK

   LOOKING BACK

   Page 14-15
  8. PROJECT

   PROJECT

   Page 15
 2. Unit 8. ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

  Unit 8. ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

  Bài 8. Những quốc gia nói tiếng Anh
  1. GETTING STARTED

   GETTING STARTED

   Page 16-17
  2. A CLOSER LOOK 1

   A CLOSER LOOK 1

   Page 18
  3. A CLOSER LOOK 2

   A CLOSER LOOK 2

   Page 19-20
  4. COMMUNICATION

   COMMUNICATION

   Page 21
  5. SKILLS 1

   SKILLS 1

   Page 22
  6. SKILLS 2

   SKILLS 2

   Page 23
  7. LOOKING BACK

   LOOKING BACK

   Page 24-25
  8. PROJECT

   PROJECT

   Page 25
 3. Unit 9. NATURAL DISASTERS

  Unit 9. NATURAL DISASTERS

  Bài 9. Thảm họa thiên nhiên
  1. GETTING STARTED

   GETTING STARTED

   Page 26-27
  2. A CLOSER LOOK 1

   A CLOSER LOOK 1

   Page 28
  3. A CLOSER LOOK 2

   A CLOSER LOOK 2

   Page 29-30
  4. COMMUNICATION

   COMMUNICATION

   Page 31
  5. SKILLS 1

   SKILLS 1

   Page 32
  6. SKILLS 2

   SKILLS 2

   Page 33
  7. LOOKING BACK

   LOOKING BACK

   Page 34-35
  8. PROJECT

   PROJECT

   Page 35
 4. REVIEW 3

  REVIEW 3

  Ôn tập 3
  1. LANGUAGE

   LANGUAGE

   Page 36
  2. SKILLS

   SKILLS

   Page 37
 5. Unit 10. COMMUNICATION

  Unit 10. COMMUNICATION

  Bài 10. Giao Tiếp
  1. GETTING STARTED

   GETTING STARTED

   Page 38-39
  2. A CLOSER LOOK 1

   A CLOSER LOOK 1

   Page 40-41
  3. A CLOSER LOOK 2

   A CLOSER LOOK 2

   Page 41-42
  4. COMMUNICATION

   COMMUNICATION

   Page 43
  5. SKILLS 1

   SKILLS 1

   Page 44
  6. SKILLS 2

   SKILLS 2

   Page 45
  7. LOOKING BACK

   LOOKING BACK

   Page 46-47
  8. PROJECT

   PROJECT

   Page 47
 6. Unit 11. SCIENCE AND TECHNOLOGY

  Unit 11. SCIENCE AND TECHNOLOGY

  Bài 11. Khoa học và công nghệ
  1. GETTING STARTED

   GETTING STARTED

   Page 48-49
  2. A CLOSER LOOK 1

   A CLOSER LOOK 1

   Page 50-51
  3. A CLOSER LOOK 2

   A CLOSER LOOK 2

   Page 51-52
  4. COMMUNICATION

   COMMUNICATION

   Page 53
  5. SKILLS 1

   SKILLS 1

   Page 54
  6. SKILLS 2

   SKILLS 2

   Page 55
  7. LOOKING BACK

   LOOKING BACK

   Page 56-57
  8. PROJECT

   PROJECT

   Page 57
 7. Unit 12. LIFE ON OTHER PLANETS

  Unit 12. LIFE ON OTHER PLANETS

  Bài 12. Cuộc Sống Trên Hành Tinh Khác
  1. GETTING STARTED

   GETTING STARTED

   Page 58-59
  2. A CLOSER LOOK 1

   A CLOSER LOOK 1

   Page 60
  3. A CLOSER LOOK 2

   A CLOSER LOOK 2

   Page 61
  4. COMMUNICATION

   COMMUNICATION

   Page 63
  5. SKILLS 1

   SKILLS 1

   Page 64
  6. SKILLS 2

   SKILLS 2

   Page 65
  7. LOOKING BACK

   LOOKING BACK

   Page 66-677
  8. PROJECT

   PROJECT

   Page 67
 8. Review 4

  Review 4

  Ôn tập 4
  1. LANGUAGE

   LANGUAGE

   Page 68
  2. SKILLS

   SKILLS

   Page 69

Tin tức mới

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 8

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Nhà tài trợ