Lịch Sử 9

Sách giáo khoa Lịch Sử lớp 9 - Bộ giáo dục và đào tạo

Mục Lục Lịch Sử 9


 1. (Phần I) Chương I - Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

  (Phần I) Chương I - Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

  Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay.
  1. Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

   Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

   Sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít, Liên Xô bước vào giai đoạn khôi phục nên kinh tế bị chiến tranh tàn phá và tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất,...
  2. Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

   Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

   Từ giữa những năm 70, nhất là từ nửa sau những năm 80 của thế XX, nền kinh tế Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu lâm vào tinh trạng trì trệ và khủng hoảng chính trị đã làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của các nước Đông Âu và sau đó là Liên Xô.
 2. (Phần I) Chương II - Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay

  (Phần I) Chương II - Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay

  Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay.
  1. Bài 3 - Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân ta và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

   Bài 3 - Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân ta và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

   Sau chiến tranh thế giới thứ hai một cuộc cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra sôi nổi ở Châu Á, Châu Phi và Mĩ la - tinh, làm cho hệ thống thuộc địa.....
  2. Bài 4: Các nước châu Á

   Bài 4: Các nước châu Á

   Với diện tích rộng lớn và dân số đông nhất thế giới, Châu Á từ sau năm 1945 đã có nhiều thay đổi to lớn và sâu sắc. Trải qua cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ, .....
  3. Bài 5: Các nước Đông Nam Á

   Bài 5: Các nước Đông Nam Á

   Được coi như nơi khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945, Đông Nam Á trở thành khu vực của các quốc gia đã giành được độc lập tự do và đạt nhiều thành tựu to lớn....
  4. Bài 6: Các nước Châu Phi

   Bài 6: Các nước Châu Phi

   Châu Phi lục địa rộng lớn tới 30,3 triệu km², với dân số 839 triệu người (2002). Trong nửa sau thế kỷ XX, các nước châu Phi đã giành được độc lập. Bên cạnh những hình thức to lớn trong trong cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, .....
  5. Bài 7: Các nước Mĩ La - Tinh

   Bài 7: Các nước Mĩ La - Tinh

   Mĩ La- Tinh là một khu vực rộng lớn trải dài từ Mê-hi-cô ở Bắc Mĩ xuống Nam Mĩ .
 3. (Phần I) CHƯƠNG III - MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

  (Phần I) CHƯƠNG III - MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

  Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay.
  1. Bài 8: Nước Mĩ

   Bài 8: Nước Mĩ

   Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh. Với sự vượt trội về kinh tế, tài chính, khoa học - kĩ thuật, ngày nay nước Mĩ đang giữ vai trò hàng đầu trong nền chính trị thế giới và quan hệ quốc tế.
  2. Bài 9: Nhật Bản

   Bài 9: Nhật Bản

   Từ một nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vườn lên mạnh mẽ, trờ thành một siêu cường kinh tế, đứng thứ hai trên thế giới.
  3. Bài 10: Các nước Tây Âu

   Bài 10: Các nước Tây Âu

   Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình cá nước Tây Âu đã có những thay đổi to lớn và sâu sắc.
 4. (Phần I) Chương IV - QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

  (Phần I) Chương IV - QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

  Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay.
  1. Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

   Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

   Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới đã được xã lập.
 5. (Phần I) CHƯƠNG V - CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

  (Phần I) CHƯƠNG V - CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

  Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay.
  1. Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật

   Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật

   Từ những năm 40 của thế kỉ XX, loài người đã bước vào cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật với những nội dung phong phú, tốc độ phát triển và những kết quả về các mặt là không thể lường hết được.
  2. Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

   Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

   Gia đoạn lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thứ hai (năm 1945) đến nay tuy chỉ dài hơn nửa thế kỉ nhưng là một giai đoạn đã diễn a với bao sự kiện to lớn, phức tạp và có những đảo lộn bất ngờ.
 6. (Phần II) CHƯƠNG I - VIỆT NĂM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

  (Phần II) CHƯƠNG I - VIỆT NĂM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

  Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay.
  1. Bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

   Bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

   Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm nền kinh tế, xã hồi, văn hóa, giáo dục Việt Nam ngày càng biến đổi sâu sắc.
  2. Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

   Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

   Cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới đã ảnh hưởng đến Việt Nam, thúc đẩy phòng trào dân tộc, chân chủ công khai và phong trào công nhân phát triển sau chiến tranh.
  3. Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

   Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

   Sau thời gian hoạt động ở Pháp và Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc trở về Trung Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên và mở ra bước phát triển mới của phong trào công nhân Việt Nam.
  4. Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

   Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

   Phong trào cách mạng phát triển theo xu hướng vô sản đã thúc đẩy sự phân hóa của Tân Việt Cách mạng đảng và sự tan rã của phong trào đấu tranh theo xu hướng tư sản do Việt Nam Quốc dân đảng đại diện.
 7. (Phần II) CHƯƠNG II - VIỆT BAN TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

  (Phần II) CHƯƠNG II - VIỆT BAN TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

  Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay.
  1. Bài 18: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

   Bài 18: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

   Ba tổ chức cộng sản đã nhanh chóng thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, tạo điều kiện quyết định cho bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.
  2. Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

   Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

   Khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1939) đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế xã hội Việt Nam.
  3. Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

   Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

   Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong những năm 1936 -1939.
 8. (Phần II) CHƯƠNG III - CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

  (Phần II) CHƯƠNG III - CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

  Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay.
  1. Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

   Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

   Pháp đầu hàng và câu kết ngày thêm chặt chẽ với Nhật ở Việt Nam. Đời sống nhân dân dưới hai tầng áp bức, bóc lột Nhật - Pháp vô cùng cực khổ, điêu đứng.
  2. Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

   Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

   Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập đã quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Nam) để tập hợp lực lượng đấu tranh nhằm giải phòng dân tộc.
  3. Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa

   Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa

   Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố. Chớp thời cơ, đồng bào Hà Nội và các địa phương trong cả nước nối tiếp nhau vùng dậy giành chính quyền.
 9. (PHẦN II) CHƯƠNG IV - VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

  (PHẦN II) CHƯƠNG IV - VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

  Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay.
  1. Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

   Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

   Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phải tiến hành một cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân gay go quyết liệt.
 10. (Phần II) CHƯƠNG V - VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954

  (Phần II) CHƯƠNG V - VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954

  Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay.
  1. Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

   Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

   Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ ngày 19 - 12 - 1946, mở đầu bằng cuộc chiến đấu ở Hà Nội. Sau chiến thắng Việt Bắc thi - đông 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc, toàn dân toàn diện được đẩy mạnh.
  2. Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953)

   Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953)

   Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 đánh dậu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc, quân ta giành và giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường.
  3. Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

   Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

   Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 làm phá sản Kế hoạch Na-va ; chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc chiến tranh ở Đông Dương.
 11. (Phần II) CHƯƠNG VI - VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

  (Phần II) CHƯƠNG VI - VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

  Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay.
  1. Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, Đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Năm (1954 - 1965)

   Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, Đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Năm (1954 - 1965)

   Sau khi hòa bình được lập lại trên miền Bắc, từ năm 1954, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền, miền Bắc bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ cách mạng trong thời kì quá độ...
  2. Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

   Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

   Trong thời kì cả nước có chiến tranh, nhân dân ta ở hai miền Nam - Bắc cùng chiến đấu đánh bại chiến lược "Chiến tranh cục vộ" và "Việt Nam hóa chiến tranh".
  3. Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

   Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

   Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, ra sức chi viện cho miền Nam. Miền Nam đấu tranh chống địch "bình định - lẩn chiếm",....
 12. (Phần II) CHƯƠNG VII - VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

  (Phần II) CHƯƠNG VII - VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

  Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay.
  1. Bài 31: Việt Nam trong năm đầu đại thắng Xuân 1975

   Bài 31: Việt Nam trong năm đầu đại thắng Xuân 1975

   Sau thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, hai miền Nam - Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
  2. Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

   Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

   Trong 10 năm đầu chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, nước ta thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985) phát triển kinh tế - văn hóa, đấu tranh bảo vệ biên giới Tây - Nam và biến giới Bắc Tổ quốc.
  3. Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

   Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

   Trong 15 năm đầu trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nước ta thực hiện ba kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 - 1990; 1991 - 1995; 1996 - 2000) phát triển kinh tế - văn hóa
  4. Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

   Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

   Các giai đoạn và đặc điểm của lịch sử từ chiến tranh thứ nhất (1919) đến năm nay.

Tin tức mới

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 9

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Nhà tài trợ