Lịch Sử và Địa Lí 4 | Lớp 4 - Giáo Dục Việt Nam

Sách Lớp 4 NXB Giáo Dục Việt Nam

Lịch Sử và Địa Lí 4 | Lớp 4 - Giáo Dục Việt Nam


 1. Phần mở đầu

  Phần mở đầu

  Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 - Phần mở đầu
  1. Bài 1: Môn lịch sử và địa lí

   Bài 1: Môn lịch sử và địa lí

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 - Bài 1: Môn lịch sử và địa lí.
  2. Bài 2: Làm quen với bản đồ

   Bài 2: Làm quen với bản đồ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 2: Làm quen với bản đồ
  3. Bài 3: Làm quen với bản đồ (tiếp theo)

   Bài 3: Làm quen với bản đồ (tiếp theo)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 3: Làm quen với bản đồ (tiếp theo)
 2. Buổi đầu dựng và giữ nước

  Buổi đầu dựng và giữ nước

  Khoảng năm 700 TCN đến năm 179TCN
  1. Bài 1: Nước Văn Lang

   Bài 1: Nước Văn Lang

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 - Bài 1: Nước Văn Lang
  2. Bài 2: Nước Âu Lạc

   Bài 2: Nước Âu Lạc

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 - Bài 2: Nước Âu Lạc
 3. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập

  Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập

  Từ năm 179 TCN đến năm 938
  1. Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

   Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 - Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
  2. Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

   Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 - Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
  3. Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

   Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 - Bài 5: Chiến thằng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
  4. Bài 6: Ôn tập

   Bài 6: Ôn tập

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 - Bài 6: Ôn tập
 4. Buổi đầu độc lập

  Buổi đầu độc lập

  Từ năm 938 đến năm 1009
  1. Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

   Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 - Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
  2. Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)

   Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 - Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)
 5. Nước Đại Việt thời Lý

  Nước Đại Việt thời Lý

  Từ năm 1009 đến năm 1229
  1. Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

   Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 - Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long.
  2. Bài 10: Chùa thời Lý

   Bài 10: Chùa thời Lý

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 10: Chùa thời Lý
  3. Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077)

   Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077)
 6. Nước Đại Việt thời Trần

  Nước Đại Việt thời Trần

  Từ năm 1226 đến năm 1400
  1. Bài 12: Nhà Trần thành lập

   Bài 12: Nhà Trần thành lập

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 12: Nhà Trần thành lập
  2. Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

   Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

   Sách giao khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 12: Nhà Trần và việc đắp đê
  3. Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

   Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.
  4. Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

   Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 15: Nước ta cuối thời Trần
 7. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê

  Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê

  Thế kỉ XV
  1. Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng

   Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng
  2. Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước.

   Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước.

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước.
  3. Bài 18: Trường học thời Hậu Lê

   Bài 18: Trường học thời Hậu Lê

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 18: Trường học thời Hậu Lê.
  4. Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê

   Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê
  5. Bài 20: Ôn Tập

   Bài 20: Ôn Tập

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 20: Ôn tập
 8. Nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII

  Nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII

  Sau khi Hậu Lê suy yếu
  1. Bài 21: Trịnh - Nguyễn phân tranh

   Bài 21: Trịnh - Nguyễn phân tranh

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 21: Trịnh - Nguyễn phân tranh
  2. Bài 22: Cuộc khuẩn hoang ở Đàng Trong

   Bài 22: Cuộc khuẩn hoang ở Đàng Trong

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
  3. Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII

   Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII
  4. Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)

   Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)
  5. Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

   Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)
  6. Bài 26: Những chính sách kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

   Bài 26: Những chính sách kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 26: Những chính sách kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung
 9. Buổi đầu thời Nguyễn

  Buổi đầu thời Nguyễn

  Từ năm 1802 đến năm 1858)
  1. Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập

   Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập
  2. Bài 28: Kinh thành Huế

   Bài 28: Kinh thành Huế

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 28: Kinh thành Huế
  3. Bài 29: Tổng kết

   Bài 29: Tổng kết

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 29: Tổng kết
 10. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du.

  Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du.

  Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - phần Địa lí
  1. Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn

   Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn (phần Địa lí)
  2. Bài 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

   Bài 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4: Bài 2: Một số dân tộc ở dãy Hoàng Liên Sơn
  3. Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

   Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4: Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
  4. Bài 4: Trung Du Bắc Bộ

   Bài 4: Trung Du Bắc Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 4: Trung Du Bắc Bộ
  5. Bài 5: Tây Nguyên

   Bài 5: Tây Nguyên

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 5: Tây Nguyên
  6. Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên

   Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên (phần Địa lí)
  7. Bài 7: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

   Bài 7: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 7: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
  8. Bài 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiếp theo)

   Bài 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiếp theo)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (phần Địa lí )
  9. Bài 9: Thành phố Đà Lạt

   Bài 9: Thành phố Đà Lạt

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 9: Thành phố Đà Lạt (phần Địa lí)
  10. Bài 10: Ôn tập

   Bài 10: Ôn tập

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 10: Ôn tập (phần Địa lí)
 11. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền Đồng Bằng

  Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền Đồng Bằng

  Phần Địa lí của sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4
  1. Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ

   Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ
  2. Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

   Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
  3. Bài 13: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

   Bài 13: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 13: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
  4. Bài 14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)

   Bài 14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo) (phần Địa lí)
  5. Bài 15: Thủ đô Hà Nội

   Bài 15: Thủ đô Hà Nội

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 15: Thủ đô Hà Nội (phần Địa lí)
  6. Bài 16: Thành phố Hải Phòng

   Bài 16: Thành phố Hải Phòng

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 16: Thành phố Hải Phòng (phần địa lí)
  7. Bài 17: Đòng bằng Nam Bộ

   Bài 17: Đòng bằng Nam Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ (phần Địa lí)
  8. Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

   Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ (phần Địa lí)
  9. Bài 19: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

   Bài 19: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 19: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (phần Địa lí)
  10. Bài 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tiếp theo)

   Bài 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tiếp theo)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Đia lí lớp 4 - Bài 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tiếp theo) (phần Địa lí)
  11. Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh

   Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh (phần Địa lí)
  12. Bài 22: Thành phố Cần Thơ

   Bài 22: Thành phố Cần Thơ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 22: Thành phố Cần Thơ (phần Địa lí)
  13. Bài 23: Ôn Tập

   Bài 23: Ôn Tập

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 23: Ôn tập (phần Địa lí)
  14. Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

   Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung ( phần Địa lí)
  15. Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

   Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung.
  16. Bài 26: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (Tiếp theo)

   Bài 26: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (Tiếp theo)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 26: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (Tiếp theo)
  17. Bài 27: Thành phố Huế

   Bài 27: Thành phố Huế

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 27: Thành phố Huế
  18. Bài 28: Thành phố Đà Nẵng

   Bài 28: Thành phố Đà Nẵng

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 28: Thành phố Đà Nẵng
 12. Vùng biển Việt Nam

  Vùng biển Việt Nam

  Phần Địa lí của sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4
  1. Bài 29: Biển, đảo và quần đảo

   Bài 29: Biển, đảo và quần đảo

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 29: Biển, đảo và quần đảo
  2. Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam

   Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam. (phần Địa lí)
  3. Bài 31 - 32: Ôn tập

   Bài 31 - 32: Ôn tập

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Bài 31 - 32: Ôn tập (phần Địa lí)

Tin tức mới

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 4

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Sách Bài Tập

Sách bài tập tất cả các khối lớp

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.