Bài 47: Thực Hành: Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Dân Số Với Sản Xuất Lương Thực Ở Đồng Bằng Sông Hồng

Địa lý 12 Nâng cao - Bài 47

Nội Dung Chính


Cho bảng số liệu :

Bảng 47. Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu người của Đồng bằng sông Hồng và cả nước trong 2 năm 1995 và 2005

Các chỉ số Đồng bằng sông Hồng Cả nước
1995 2005 1995  2005
Số dân (nghìn người) 16137 18028  71996  83106
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt (nghìn ha) 1117 1221  7322 8383
Sản lượng lương thực có hạt (nghìn tấn) 5340 6518  26141 39622
Bình quân lương thực có hạt (kg/người) 331 362 363 477

1. Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng, so sánh tốc độ tăng trưởng của Đồng bằng sông Hồng với cả nước.

2. Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số trong bảng và nhận xét.

3. Trên cơ sở số liệu đã được xử lí, hãy phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng.

4. Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết.

 

Tin tức mới


Đánh giá

Bài 47: Thực Hành: Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Dân Số Với Sản Xuất Lương Thực Ở Đồng Bằng Sông Hồng

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Địa Lý 12 Nâng Cao

  1. Địa Lý Tự Nhiên - Địa lý Nâng cao
  2. Địa Lý Dân Cư - Địa lý Nâng cao
  3. Địa Lý Kinh Tế - Địa lý Nâng cao
  4. Địa Lý Các Ngành Kinh Tế - Địa lý Nâng cao
  5. Địa Lý Các Vùng Kinh Tế - Địa lý Nâng cao

    Địa Lý Các Vùng Kinh Tế - Địa lý Nâng cao

  6. Địa Lý Địa Phương - Địa lý Nâng cao

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 12

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Nhà tài trợ