Bài giải GIẢI TÍCH 12 (Nâng Cao) | Lớp 12 - Sách Bài Giải

SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục

Bài giải GIẢI TÍCH 12 (Nâng Cao) | Lớp 12 - Sách Bài Giải


 1. CHƯƠNG I - ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

  CHƯƠNG I - ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

  SGK Giải Tích 12 Nâng Cao
  1. Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số

   Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  2. Bài 2. Cực trị của hàm số

   Bài 2. Cực trị của hàm số

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  3. Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

   Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  4. Bài 4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ

   Bài 4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  5. Bài 5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

   Bài 5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  6. Bài 6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một hàm số đa thức

   Bài 6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một hàm số đa thức

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  7. Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số của một số hàm phân thức hữu tỉ
  8. Bài 8. Một số bài toán thường gặp về đồ thị

   Bài 8. Một số bài toán thường gặp về đồ thị

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  9. Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I

   Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  10. Bài tập trắc nghiệm khách quan chương I

   Bài tập trắc nghiệm khách quan chương I

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
 2. CHƯƠNG II - HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

  CHƯƠNG II - HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

  SGK Giải Tích 12 Nâng Cao
  1. Bài 1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

   Bài 1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  2. Bài 2. Lũy thừa với số mũ thực

   Bài 2. Lũy thừa với số mũ thực

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  3. Bài 3. Lôgarit

   Bài 3. Lôgarit

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  4. Bài 4. Số e và lôgarit tự nhiên

   Bài 4. Số e và lôgarit tự nhiên

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  5. Bài 5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit

   Bài 5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  6. Bài 6. Hàm số lũy thừa

   Bài 6. Hàm số lũy thừa

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  7. Bài 7. Phương trình mũ và lôgarit

   Bài 7. Phương trình mũ và lôgarit

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  8. Bài 8. Hệ phương trình mũ và lôgarit

   Bài 8. Hệ phương trình mũ và lôgarit

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  9. Bài 9. Bất phương trình mũ và lôgarit

   Bài 9. Bất phương trình mũ và lôgarit

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  10. Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II

   Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  11. Bài tập trắc nghiệm khách quan chương II

   Bài tập trắc nghiệm khách quan chương II

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
 3. CHƯƠNG III - NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

  CHƯƠNG III - NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

  SGK Giải Tích 12 Nâng Cao
  1. Bài 1. Nguyên hàm

   Bài 1. Nguyên hàm

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  2. Bài 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm

   Bài 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  3. Bài 3. Tích phân

   Bài 3. Tích phân

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  4. Bài 4. Một số phương pháp tích phân

   Bài 4. Một số phương pháp tích phân

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  5. Bài 5. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng

   Bài 5. Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  6. Bài 6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể

   Bài 6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  7. Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III

   Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  8. Bài tập trắc nghiệm khách quan chương III

   Bài tập trắc nghiệm khách quan chương III

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
 4. CHƯƠNG IV - SỐ PHỨC

  CHƯƠNG IV - SỐ PHỨC

  SGK Giải Tích 12 Nâng Cao
  1. Bài 1. Số phức

   Bài 1. Số phức

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  2. Bài 2. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai

   Bài 2. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  3. Bài 3. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng

   Bài 3. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  4. Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV

   Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  5. Bài tập trắc nghiệm khách quan chương IV

   Bài tập trắc nghiệm khách quan chương IV

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.
  6. Câu hỏi và bài tập Ôn tập cuối năm

   Câu hỏi và bài tập Ôn tập cuối năm

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Giải tích 12 Nâng cao.

Tin tức mới

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12


Sách Bài Giải

Bài giải cho các sách giáo khoa, sách bài tập


Bộ Sách Lớp 12

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Bài Giải

Bài giải cho các sách giáo khoa, sách bài tập

Sách Sách Bài Giải

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.