Bài giải SINH HỌC 12 (Nâng Cao) | Lớp 12 - Sách Bài Giải

SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục

Bài giải SINH HỌC 12 (Nâng Cao) | Lớp 12 - Sách Bài Giải


 1. PHẦN 5. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

  PHẦN 5. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

  SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục
  1. Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

   Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  2. Bài 2: Phiên mã và dịch mã

   Bài 2: Phiên mã và dịch mã

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  3. Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

   Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  4. Bài 4: Đột biến gen

   Bài 4: Đột biến gen

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  5. Bài 5: Nhiễm sắc thể

   Bài 5: Nhiễm sắc thể

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  6. Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

   Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  7. Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

   Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  8. Bài 8: Bài tập chương I

   Bài 8: Bài tập chương I

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  9. Bài 9: Thực hành xem phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã

   Bài 9: Thực hành xem phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  10. Bài 10: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời
 2. PHẦN 5. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

  PHẦN 5. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

  SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục
  1. Bài 11: Quy luật phân li

   Bài 11: Quy luật phân li

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  2. Bài 12: Quy luật phân li độc lập

   Bài 12: Quy luật phân li độc lập

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  3. Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen

   Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  4. Bài 14: Di truyền và liên kết

   Bài 14: Di truyền và liên kết

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  5. Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính

   Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  6. Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể

   Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  7. Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

   Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  8. Bài 18: Bài tập chương II

   Bài 18: Bài tập chương II

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  9. Bài 19: Thực hành lai giống

   Bài 19: Thực hành lai giống

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 3. PHẦN 5. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

  PHẦN 5. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

  SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục
  1. Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể

   Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  2. Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên

   Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 4. PHẦN 5. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

  PHẦN 5. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

  SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục
  1. Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng

   Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  2. Bài 23: Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)

   Bài 23: Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  3. Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào

   Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  4. Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen

   Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  5. Bài 26: Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo)

   Bài 26: Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo)

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 5. PHẦN 5. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

  PHẦN 5. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

  SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục
  1. Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

   Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  2. Bài 28: Di truyền y học

   Bài 28: Di truyền y học

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  3. Bài 29: Di truyền y học (tiếp theo)

   Bài 29: Di truyền y học (tiếp theo)

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  4. Bài 30: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người

   Bài 30: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  5. Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

   Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 6. PHẦN 6. TIẾN HÓA - CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

  PHẦN 6. TIẾN HÓA - CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

  SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục
  1. Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh

   Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  2. Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học

   Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  3. Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

   Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 7. PHẦN 6. TIẾN HÓA - CHƯƠNG II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

  PHẦN 6. TIẾN HÓA - CHƯƠNG II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

  SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục
  1. Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển

   Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  2. Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại

   Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  3. Bài 37: Các nhân tố tiến hóa

   Bài 37: Các nhân tố tiến hóa

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  4. Bài 38: Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo)

   Bài 38: Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo)

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  5. Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi

   Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  6. Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li

   Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  7. Bài 41: Quá trình hình thành loài

   Bài 41: Quá trình hình thành loài

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  8. Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

   Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 8. PHẦN 6. TIẾN HÓA - CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

  PHẦN 6. TIẾN HÓA - CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

  SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục
  1. Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên trái đất

   Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên trái đất

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  2. Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

   Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  3. Bài 45: Sự phát sinh loài người

   Bài 45: Sự phát sinh loài người

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  4. Bài 46: Thực hành: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

   Bài 46: Thực hành: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 9. PHẦN 7. SINH THÁI HỌC - CHƯƠNG I. CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

  PHẦN 7. SINH THÁI HỌC - CHƯƠNG I. CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

  SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục
  1. Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái

   Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  2. Bài 48: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

   Bài 48: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  3. Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)
  4. Bài 50: Thực hành: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực

   Bài 50: Thực hành: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 10. PHẦN 7. SINH THÁI HỌC - CHƯƠNG II. QUẦN THỂ SINH VẬT

  PHẦN 7. SINH THÁI HỌC - CHƯƠNG II. QUẦN THỂ SINH VẬT

  SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục
  1. Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
  2. Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể

   Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  3. Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)

   Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  4. Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể

   Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 11. PHẦN 7. SINH THÁI HỌC - CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT

  PHẦN 7. SINH THÁI HỌC - CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT

  SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục
  1. Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã

   Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  2. Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

   Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  3. Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng

   Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  4. Bài 58: Diễn thế sinh thái

   Bài 58: Diễn thế sinh thái

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  5. Bài 59: Thực hành: Tính độ phong phú của loài và kích thước quần thể theo phương pháp đánh bắt trả lại
 12. PHẦN 7. SINH THÁI HỌC - CHƯƠNG IV. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

  PHẦN 7. SINH THÁI HỌC - CHƯƠNG IV. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

  SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục
  1. Bài 60: Hệ sinh thái

   Bài 60: Hệ sinh thái

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  2. Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái

   Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  3. Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

   Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  4. Bài 63: Sinh quyển

   Bài 63: Sinh quyển

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  5. Bài 64: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên

   Bài 64: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  6. Bài 65: Ôn tập phần sáu (Tiến hóa) và phần bảy (Sinh thái học)

   Bài 65: Ôn tập phần sáu (Tiến hóa) và phần bảy (Sinh thái học)

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
  7. Bài 66: Tổng kết toàn cấp

   Bài 66: Tổng kết toàn cấp

   Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).

Tin tức mới

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12


Sách Bài Giải

Bài giải cho các sách giáo khoa, sách bài tập


Bộ Sách Lớp 12

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Bài Giải

Bài giải cho các sách giáo khoa, sách bài tập

Sách Sách Bài Giải

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.