PHẦN 5. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

SGK Lớp 12 NXB Giáo Dục

Mục Lục PHẦN 5. DI TRUYỀN HỌC - CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN


 1. Bài 11: Quy luật phân li

  Bài 11: Quy luật phân li

  Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 2. Bài 12: Quy luật phân li độc lập

  Bài 12: Quy luật phân li độc lập

  Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 3. Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen

  Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen

  Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 4. Bài 14: Di truyền và liên kết

  Bài 14: Di truyền và liên kết

  Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 5. Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính

  Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính

  Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 6. Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể

  Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể

  Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 7. Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

  Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

  Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 8. Bài 18: Bài tập chương II

  Bài 18: Bài tập chương II

  Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).
 9. Bài 19: Thực hành lai giống

  Bài 19: Thực hành lai giống

  Giải câu hỏi và bài tập SGK Sinh Học 12 (Nâng Cao).

Tin tức mới

Bài giải SINH HỌC 12 (Nâng Cao)


Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bài giải SINH HỌC 12 (Nâng Cao)

Bộ Sách Lớp 12

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Nhà tài trợ